Форма зворотнього зв'язку

Обратная связь

Ваше сообщение было успешно отправлено

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ФОП Станко О.С.
№ 1 від 09 січня 2017 року


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з доступу до Інтернету

Даний Публічний договір встановлює порядок надання ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ –ПІДПРИЄМЦЕМ СТАНКО ОЛЕНОЮ СТЕПАНІВНОЮ (далі – Оператор) послуг з доступу до Інтернету необмеженому колу фізичних осіб відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, та є пропозицією (офертою) фізичним особам (далі – Абонентам) з боку ФОП СТАНКО О.С. укласти договір на отримання послуг з доступу до Інтернету у розумінні положень ст. 641 Цивільного кодексу України.
Даний Публічний договір є договором приєднання у розумінні положень ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Оператором у цьому тексті, і він може бути укладений лише шляхом приєднання Абонента до запропонованого договору в цілому. Абонент не може запропонувати свої умови Публічного договору.

У даному Публічному договорі терміни вживаються у такому значенні:
Абонент — фізична особа, що уклала з Оператором договір про надання послуг з доступу до Інтернет.
Договір — Публічний договір про надання послуг з доступу до Інтернет.
Додаткові послуги — послуги Оператора або Контент-провайдерів, які не входять до відповідного Тарифного плану та замовляються Абонентом окремо у порядку, встановленому для відповідної Додаткової послуги.
Інтернет-сайт — Інтернет - ресурс Оператора з доменною адресою www.ultranetgroup.com.ua
Контент-провайдер — суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Оператором надає Додаткові послуги Абонентам в Мережі Оператора, оплату за які може здійснити як Абонент зі свого особового рахунку, так і Оператор.
Мережа Оператора — сукупність майна і споруд зв’язку Оператора та/або його партнерів, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.
Оператор — ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ СТАНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА, включена до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до рішення НКРЗІ №5824 від 25.10.2016 року.
Послуга — телекомунікаційна послуга доступу до мережі Інтернет, яка надається Оператором Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів.
Правила — встановлені Оператором правила надання Послуги, розміщені на Інтернет-сайті.
Особистий кабінет — веб-сторінка на Інтернет-сайті для керування Послугами, що містить інформацію про обсяг та вартість отриманих Абонентом Послуг та іншу інформацію. Доступ до Особистого кабінету Абонент здійснює за допомогою ідентифікаторів доступу (логін та пароль), відповідальність за збереження яких покладається на Абонента.
Особовий рахунок – унікальний номер в автоматизованій системі розрахунків Оператора, де обліковуються кошти, сплачені Абонентом за отримання Послуг.
Тарифний план — затверджена Оператором та розміщена на сайті система ставок (цін) у грошовому вираженні, яка залежить від обсягу Послуг, що надаються Оператором, та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за Послуги та строки її внесення.
Конклюдентні дії — дії, що свідчать про згоду Абонента дотримуватися Правил та умов цього Договору. Такими діями вважається початок фактичного користування Абонента Послугами.
Терміни, що не визначені в цьому Публічному договорі, використовуються у значенні, передбаченому чинним законодавством України.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Договір розроблений відповідно до положень Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 р. №624 та зареєстрованих Мінюстом України 24.12.2012 р. за №2150/22462.
1.2. Договір регулює відносини з приводу надання Оператором Абонентам телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернету.
1.3. Текст Договору затверджується наказом Оператора та є обов’язковим для виконання Оператором з моменту його оприлюднення на Інтернет-сайті. Для Абонента Договір є обов’язковим з моменту укладення Договору, а саме з фактичного початку користування Послугою, що свідчить про повний та безумовний акцепт Абонентом оферти Оператора відповідно до положень ст. 642 Цивільного кодексу України.
1.4. Умови Договору, викладені в тексті Договору, Правилах та Тарифних планах, які офіційно оприлюднені на Інтернет-сайті. Перед укладанням Договору Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору він не може починати користуватися Послугами. З моменту початку фактичного користування Послугою Абонент вважається згодним з умовами Договору.
1.5. Умови Договору, Правил та Тарифних планів визначаються Оператором самостійно відповідно до чинного законодавства України. Договір, Правила та Тарифні плани можуть бути змінені Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонентів шляхом обнародування на Інтернет-сайті або в засобах масової інформації не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, Правил та/або Тарифних планів, такий Абонент зобов’язаний не пізніше, ніж через сім календарних днів з моменту вступу в дію змін до умов Договору, розірвати цей Договір та припинити користування Послугою. Нерозірвання Договору та продовження користування Послугами після спливу семи календарних днів з моменту вступу в дію змін до умов Договору свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами.
1.6. У разі, якщо чинне законодавство України містить норми, які суперечать умовам цього Договору, сторони застосовують відповідні норми чинного законодавства України.
1.7. Обов’язковою умовою надання Послуг Абоненту є наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг. Якщо під час надання Послуг виявиться, що існуючі технічні можливості не позволяють Оператору надавати Абоненту весь обсяг Послуг за тим Тарифним планом, який він обрав, Оператор має право запропонувати Абоненту перейти на той Тарифний план, який відповідає існуючим технічним можливостям мережі. У разі відмови Абонента від переходу на відповідний Тарифний план Оператор має право розірвати Договір на підставі п.16 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295.
1.8. Окремі параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

2. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
2.1. При бажанні Абонента підключити Послугу, він повинен звернутися до Оператора за телефонами +38063419-3000, +38098419-3000, +38099419-3000 з заявкою про підключення, повідомивши адресу, за якою Абонент бажає підключити Послугу, Тарифний план, за яким Абонент бажає отримувати Послуги, та контактний номер телефону, за яким Оператор може зв’язатися з Абонентом. Оператор розглядає заявку у строк до семи календарних днів, протягом яких вивчає наявність технічної можливості надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці. Не пізніше ніж на сьомий календарний день від дати отримання заявки на підключення Оператор зв’язується з Абонентом і, або повідомляє його про відсутність технічної можливості надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці, або узгоджує час та дату підключення Послуги, якщо є технічна можливість надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці. Не пізніше, ніж у день підключення Абонента до Мережі Оператор надає Абоненту ідентифікатори доступу до Особистого кабінету (логін та пароль).
2.2. Тарифний план може передбачати обов’язкове внесення Абонентом на Особовий рахунок грошового авансу до моменту підключення Послуги. У такому випадку підключення Послуги відбувається лише після внесення Абонентом на Особовий рахунок передбаченої суми грошового авансу.
2.3. Підключення здійснюється шляхом проведення абонентської лінії (кабелю типу «віта пара» кат.5 або 5е або іншого типу) від обладнання Оператора до кінцевого обладнання Абонента. Абонент має право прокладати кабель власноруч або залучати для виконання цих робіт третіх осіб. Для проведення абонентської лінії може використовувати як власний кабель Абонента, так і кабель, наданий Оператором. Вартість послуг з прокладання абонентської лінії та вартість кабелю розраховується Оператором додатково при кожному підключенні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або умовами Договору, у тому числі Тарифного плану.
2.4. Погодження Абонента з умовами Договору беззаперечно свідчить про надання ним згоди на встановлення Оператором в межах будівлі та технічних приміщеннях, що належать Абоненту або використовуються Абонентом на законних підставах, обладнання та прокладення кабелів, необхідних для надання Послуг.
2.5. Укладення Договору відбувається шляхом виконання Абонентом Конклюдентних дій. Після укладення Договору всі попередні переписки, переговори та/або угоди, досягнуті між Оператором та Абонентом, вважаються такими, що втратили юридичну чинність.
2.6. Після укладення Договору та підписання реєстраційної картки Абонент за допомогою отриманих від Оператора ідентифікаторів доступу (логін, пароль) зобов'язаний протягом трьох календарних днів перевірити свої персональні дані в Особовому кабінеті. Відповідальність за зберігання ідентифікаторів доступу та обмеження доступу до них третіх осіб покладається на Абонента.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА
3.1. Абонент зобов’язаний:
3.1.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, в якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення кабелів та здійснення робіт з підключення Послуг у погоджений з Оператором час та дату.
3.1.2. Своєчасно оплачувати Послуги згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення.
3.1.3. Повідомляти Оператора за телефонами +38063-419-3000, +38098-419-3000, +38099-419-3000 про відсутність Послуг, припустимо, внаслідок пошкодження Мережі Оператора або збою обладнання Оператора.
3.1.4. Не виконувати модернізацію та/чи програмування свого обладнання так, щоб це будь-яким чином впливало на надання Послуг у Мережі Оператора чи на функціонування мережевого обладнання Оператора.
3.1.5. У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов’язаний прийняти його на тимчасове відповідальне зберігання й нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами) або придбати таке обладнання. Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного Тарифного плану та не можуть бути змінені Абонентом.
3.1.6. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, які передбачені Договором та чинним законодавством України.
3.1.7. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні адміністративну, кримінальну або майнову відповідальність.
3.1.8. Не використовувати Послугу та/або Додаткові послуги для перепродажу або надання у інший спосіб доступу до мережі Інтернет іншим Абонентам та третім особам (окрім осіб, що проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг).
3.1.9. Систематично, не рідше одного разу на сім календарних днів, перевіряти на Інтернет-сайті наявність повідомлень Оператора про зміну умов Договору та/або Тарифного плану. У разі порушення строків перегляду повідомлень на Інтернет-сайті Абонент несе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора.
3.2. Абонент має право:
3.2.1. Замовляти у Оператора або Контент-провайдерів будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний у описі Додаткових послуг на сайті Оператора та/або на сайтах Контент-провайдерів.
3.2.2. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Оператором. Перехід на інший Тарифний план Абонент може здійснити за допомогою Особистого кабінету.
3.2.3. Отримувати від Оператора інформацію про спожиті Послуги за допомогою Особистого кабінету.
3.2.4. Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.
3.2.5. Відмовитися від подальшого користування Послугами Оператора та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором.
3.2.6. Тимчасово призупинити отримання Послуг за допомогою Особистого кабінету у відповідності до умов Договору та Тарифного плану.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА
4.1. Оператор зобов’язаний:
4.1.1. Усувати пошкодження Мережі Оператора протягом доби з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення але не більше п’яти днів). Усунення пошкодження здійснюється за умови, що у Абонента, який повідомив Оператора про несправність, не має заборгованості за надані Послуги.
4.1.2. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну умов Договору у тому числі про скасування або зміну існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті або іншим шляхом не пізніше, ніж за 7 днів до дня вступу в дію вищевказаних змін.
4.1.3. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи Оператора, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг, що надаються Оператором, та/або інформацію про те, де можна ознайомитися з умовами надання Додаткових послуг Контент-провайдерами, Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, тощо.
4.1.4. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Оператора та/або пошкодження Мережі Оператора відповідно до умов цього Договору.
4.1.5. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.
4.2. Оператор має право:
4.2.1. Вносити зміни у Договір, шляхом публікації змін на Інтернет-сайті або іншим шляхом не пізніше, ніж за 7 днів до дня вступу в дію цих змін.
4.2.2. Самостійно встановлювати умови Тарифних планів, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги відповідно до умов цього Договору.
4.2.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених Договором. У разі, якщо Оператор не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити отримані Послуги. Припинення або обмеження надання послуг може бути здійснене Оператором без будь-якого додаткового повідомлення Абонента, якщо інше не передбачено Договором та чинним законодавством України.
4.2.4. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента до Особового кабінету з технічних причин, у тому числі з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента.
4.2.5. Самостійно встановлювати умови акцій, що проводитимуться Оператором, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою надання Послуг.

5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ У МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА
5.1. У Мережі Оператора Абонентам можуть надаватися Додаткові послуги як самим Оператором, так і його партнерами (Контент-провайдерами).
5.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.
5.3. У разі, якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі, відбулося Абонентом випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, передбаченого цією Додатковою послугою, відмовитися від такої послуги та/або звернутися до Оператора із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленою Додатковою послугою.
5.4. За якість Додаткових послуг, які надаються Контент-провайдерами, Оператор відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент-провайдерами, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Оператором Контент-провайдера. Для цього Оператор повинен надати Абоненту можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Контент-провайдера, а також про засоби зв’язку з ним.
5.5. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цим Договором для Послуг Оператора, якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.
5.6. Інформація про Додаткові послуги Оператора міститься на Інтернет-сайті Оператора. Інформація про Додаткові послуги Контент-провайдерів містяться на інтернет-ресурсах Контент-провайдерів.

6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ
6.1. Оператор має право тимчасово на строк до одного року обмежити або припинити надання послуг Абоненту у будь-якому з наступних випадків:
6.1.1. При відсутності на початок розрахункового періоду, передбаченого відповідним Тарифним планом, на Особистому рахунку Абонента коштів, достатніх для оплати Послуг за цей розрахунковий період. Після поповнення Абонентом Особового рахунку Оператор відновлює надання послуг у повному обсязі в строк, що не перевищує двох робочих днів із дня зарахування коштів на особовий рахунок Абонента.
6.1.2. Виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання Мережі Оператора або технічних засобів телекомунікацій Оператора; встановлення Оператором факту розсилання Абонентом спаму. Оператор відновлює надання Послуг у повному обсязі в строк, що не перевищує двох робочих днів із дня припинення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання Мережі Оператора або технічних засобів телекомунікацій Оператора, розсилання спаму та отримання від Абонента письмових гарантій про не повторення таких дій у подальшому.
6.1.3. Виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг.
6.1.4. Виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Тимчасове припинення надання Послуг відповідно до підпунктів 6.1.1., 6.1.2. Договору оплачується Абонентом за Тарифними планами, які використовувалися Абонентом на момент такого припинення.
6.3. У разі тимчасового припинення надання Послуг у випадку, передбаченому підпунктом 6.1.3. Договору, абонентна плата не нараховується з шостого дня виконання таких робіт.
6.4. У разі тимчасового припинення надання Послуг у випадку, передбаченому підпунктом 6.1.4. Договору абонентна плата не нараховується з першого дня виникнення обставин, передбачених цим підпунктом.
6.5. При користуванні Послугами та Додатковими послугами Абоненту забороняється:
6.5.1. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Оператора або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.
6.5.2. Розсилати спам.
6.5.3. Проводити несанкціоноване втручання в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Оператора та/або програми чи інтернет-ресурси будь-яких інших осіб.
6.5.4. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Оператора або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні адміністративну та/або кримінальну відповідальність. У разі надходження до Оператора інформації про здійснення Абонентом вищевказаних дій, Оператор має право звернутися до Абонента з вимогою припинити вищевказані дії та/або передати відповідну інформацію до компетентних органів, що наділені повноваженнями припиняти такі дії та накладати стягнення за їх вчинення.
6.5.5. Використовувати Послугу та/або Додаткові послуги для перепродажу або надання у інший спосіб доступу до мережі Інтернет іншим Абонентам та третім особам (окрім осіб, що проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг).
При виявленні факту використання Послуг та/або Додаткових послуг для перепродажу або надання у інший спосіб доступу до мережі Інтернет іншим Абонентам та третім особам, що не що проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг, Оператор складає акт у формі, що затверджена Оператором, один примірник якого надається Абоненту для ознайомлення та підписання. У разі не підписання (відмови від підписання) акту Абонентом помітка про це робиться в акті.
6.5.6. Використовувати Послугу та/або Додаткові послуги для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію, честь та гідність громадян, на ділову репутацію організацій та/або порушують законні права третіх осіб, за умови, що такі дії викликають скарги. У разі надходження до Оператора скарги від третіх осіб про здійснення Абонентом вищевказаних дій, Оператор має право звернутися до Абонента з вимогою припинити вищевказані дії, а у разі відмови Абонента припинити такі дії – передати відповідну інформацію до компетентних органів, що наділені повноваженнями припиняти такі дії та накладати стягнення за їх вчинення.
6.5.7. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого інтернет-ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

7. ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7.1. Тарифи встановлюються Оператором самостійно на всі види Послуг, окрім тих, які надаються Контент-провайдерами та тих, що згідно із чинним законодавством України підлягають державному регулюванню.
7.2. Оператор має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.
7.3. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Оператор прямо вказав його термін дії. Усі інші є безстроковими.
7.4. Тарифні плани та тарифи на будь-які Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Оператором за умови здійснення повідомлення Абонентів відповідно до умов цього Договору.
7.5. Абоненти можуть здійснювати оплату Послуг Оператора за допомогою платіжних терміналів, платіжних інтернет-систем, карток поповнення Особового рахунку та іншими передбаченими Оператором способами.
7.6. Оператор має право самостійно встановлювати одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Конкретна одиниця тарифікації вказується у кожному Тарифному плані.
7.7. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. У разі платної зміни Тарифного плану вартість зміни вказуються в умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
8.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору та/або Правил сторони несуть відповідальність передбачену Договором, Правилами та чинним законодавством України.
8.2. Абонент несе особисту відповідальність за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, що не належать Оператору, не компенсуються та не зараховуються на Особовий рахунок Абонента.
8.3. Сторони ні в якому разі не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду будь-якої Сторони Договору.
8.4. У разі втрати, пошкодження або неповернення Абонентом у 5-денний строк з моменту припинення дії цього Договору телекомунікаційного обладнання, отриманого від Оператора на тимчасове відповідальне зберігання на час надання Послуг, Абонент зобов’язаний відшкодувати Оператору повну вартість втраченого, пошкодженого або простроченого до повернення майна.
8.5. Абонент несе особисту відповідальність за утримання у справному стані власної абонентської лінії. За окрему плату Оператор може надавати Абоненту послуги технічного обслуговування абонентської лінії Абонента.
8.6. Оператор не несе відповідальності за неякісні Послуги та перерву в їх наданні у разі:
8.6.1. Невідповідності технічного стану кінцевого обладнання Абонента встановленим нормам.
8.6.2. Несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, у тому числі Мережі Оператора або пошкодження абонентської лінії.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
9.1. Уся інформація, яка надається та отримується сторонами в ході укладення та виконання даного договору (логін, пароль, персональні дані Абонента, тарифний план, кількість наданих послуг, статистика відвідування Особистого кабінету, скачані дані, тощо), є конфіденційною. Доступ до цієї інформації третіх осіб може відбуватися лише відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення, Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати в інший спосіб конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.
9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
10.1. Договір укладений Сторонами безстроково та може бути припинений будь-якою Стороною в односторонньому порядку відповідно до його умов.
10.2. У випадку розірвання договору з ініціативи Абонента, він повинен повідомити про це Оператора в письмовому виді не пізніше ніж за п’ять днів до дати припинення. В повідомлені Абонент повинен вказати бажану дату припинення надання Послуг та, за бажанням, причину такого припинення. У разі, якщо у повідомлені Абонента вказана бажана дата припинення дії Договору менш ніж через п’ять днів від дати подання повідомлення, Оператор має право утримати з Абонента платню за Послуги за п’ять днів від дати повідомлення.
10.3. У випадку розірвання договору з ініціативи Оператора, він може повідомити про це Абонента за допомогою Інтернет-сайту або дзвінком на контактний телефон Абонента не пізніше ніж за п’ять днів до дати припинення договору за винятком випадків, коли припинення Договору відбувається з наступних причин:
10.3.1. Виявлення факту використання Абонентом Послуг та/або Додаткових послуг для перепродажу або надання у інший спосіб доступу до мережі Інтернет іншим Абонентам та третім особам, що не що проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг.
10.3.2. Встановлення факту неможливості надавати Послуги у зв’язку із відсутністю технічної можливості забезпечення доступу до Мережі Оператора в зазначених Абонентом місцях.
10.3.3. Непогашення заборгованості з оплати Послуг у строк, зазначений у попереджені Оператора про кінцевий строк оплати, надісланого на кінцеве обладнання Абонента (в тому числі на телефон, зазначений у його контактних даних.
10.4. У разі розірвання Договору на підставі підпунктів 10.3.1. та/або 10.3.2. він вважається припиненим з моменту публікації на Інтернет-сайті інформації про його припинення або дзвінка Оператора на контактний телефон Абонента з повідомленням про його припинення.
10.5. У разі розірвання Договору на підставі підпункту 10.3.3., якщо протягом 10 днів після закінчення строку, зазначеного у попереджені, не надійшло підтвердження про оплату, Договір вважається припиненим з наступного дня після закінчення вищезгаданого десятиденного строку.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною заявою за телефоном або з письмовою заявою, оформленою відповідно до чинного законодавства України.
11.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі їх не вирішення, розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
11.3. При підключенні Послуг або відновленні їх надання персонал Оператора не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.
11.4. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Оператора, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Інтернет сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.
11.5. У разі зміни персональних даних Абонента він зобов’язаний повідомити про це протягом 20 днів з моменту зміни таких даних за телефоном або письмово.
11.6. Сторони зобов’язуються при укладенні, виконанні та після припинення цього Договору дотримуватися вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних, в т.ч. щодо їх отримання, обробки, зберігання, якщо інше не врегульовано письмовою домовленістю Сторін.
11.7. Сторони усвідомлюють, що в рамках виконання зобов’язань за цим Договором вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних фізичних осіб (підписанти, відповідальні/контактні особи тощо). Укладанням цього Договору Абонент засвідчує свою згоду на збір та обробку його персональних даних (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону, ІР-адреса) з метою забезпечення реалізації відносин у сфері надання якісних телекомунікаційних послуг, та посвідчує, що повідомлення про включення даних про нього до бази персональних даних отримав, і ознайомлений із правами, які він має відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».
11.8. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть конфіденційну інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних за цим Договором Сторони негайно інформують одна одну у письмовому вигляді.

12. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА
ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ СТАНКО ОЛЕНА СТЕПАНІВНА
включена до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій
Рішенням НКРЗІ № 5824 від 25.10.2016 року
Адреса місцезнаходження: 03179, Україна, м. Київ, вул. Федори Пушиної 44/50, кв. 192
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.ultranetgroup.com.ua
Адреса технічної підтримки: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 21
Телефони: +38063-419-3000, +38098-419-3000, +38099-419-3000

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ФОП Станко П.О. 
№ 1 від 10 січня 2017 року

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з доступу до Інтернету

Даний Публічний договір встановлює порядок надання ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ –ПІДПРИЄМЦЕМ СТАНКО ПЕТРОМ ОЛЕКСАНДРОВИЧЕМ (далі – Оператор) послуг  з доступу до Інтернету необмеженому колу фізичних осіб відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, та є пропозицією (офертою) фізичним особам (далі – Абонентам) з боку ФОП СТАНКО П.О. укласти договір на отримання послуг з доступу до Інтернету у розумінні положень ст. 641 Цивільного кодексу України.

Даний Публічний договір є договором приєднання у розумінні положень ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Оператором у цьому тексті, і він може бути укладений лише шляхом приєднання Абонента до запропонованого договору в цілому. Абонент не може запропонувати свої умови Публічного договору.

У даному Публічному договорі терміни вживаються у такому значенні:

Абонент — фізична особа, що уклала з Оператором договір про надання послуг з доступу до Інтернет.

Договір — Публічний договір про надання послуг  з доступу до Інтернет.

Додаткові послуги — послуги Оператора або Контент-провайдерів, які не входять до відповідного Тарифного плану та замовляються Абонентом окремо у порядку, встановленому для відповідної Додаткової послуги.

Інтернет-сайт — Інтернет - ресурс Оператора з доменною адресою www.ultranetgroup.com.ua

Контент-провайдер — суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Оператором надає Додаткові послуги Абонентам в Мережі Оператора, оплату за які може здійснити як Абонент зі свого особового рахунку, так і Оператор.

Мережа Оператора — сукупність майна і споруд зв’язку Оператора та/або його партнерів, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.

Оператор — ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ СТАНКО  ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, включена до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до рішення НКРЗІ  №6398 від 19.09.2017 року.

Послуга — телекомунікаційна послуга доступу до мережі Інтернет, яка надається Оператором Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів.

Правила — встановлені Оператором правила надання Послуги, розміщені на Інтернет-сайті.

Особистий кабінет — веб-сторінка на Інтернет-сайті для керування Послугами, що містить інформацію про обсяг та вартість отриманих Абонентом Послуг та іншу інформацію. Доступ до Особистого кабінету Абонент здійснює за допомогою ідентифікаторів доступу (логін та пароль), відповідальність за збереження яких покладається на Абонента.

Особовий рахунок – унікальний номер в автоматизованій системі розрахунків Оператора, де обліковуються кошти, сплачені Абонентом за отримання Послуг.

Тарифний план — затверджена Оператором та розміщена на сайті система ставок (цін) у грошовому вираженні, яка залежить від обсягу Послуг, що надаються Оператором, та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за Послуги та строки її внесення.

Конклюдентні дії — дії, що свідчать про згоду Абонента дотримуватися Правил та умов цього Договору. Такими діями вважається початок фактичного користування Абонента Послугами.

Терміни, що не визначені в цьому Публічному договорі, використовуються у значенні, передбаченому чинним законодавством України.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір розроблений відповідно до положень Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ від 29.11.2012 р. №624 та зареєстрованих Мінюстом України 24.12.2012 р. за №2150/22462.

1.2. Договір регулює відносини з приводу надання Оператором Абонентам телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернету.

1.3. Текст Договору затверджується наказом Оператора та є обов’язковим для виконання Оператором з моменту його оприлюднення на Інтернет-сайті. Для Абонента Договір є обов’язковим з моменту укладення Договору, а саме з фактичного початку користування Послугою, що свідчить про повний та безумовний акцепт Абонентом оферти Оператора відповідно до положень ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.4. Умови Договору, викладені в тексті Договору, Правилах та Тарифних планах, які офіційно оприлюднені на Інтернет-сайті. Перед укладанням Договору Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору він не може починати користуватися Послугами. З моменту початку фактичного користування Послугою Абонент вважається згодним з умовами Договору.

1.5. Умови Договору, Правил та Тарифних планів визначаються Оператором самостійно відповідно до чинного законодавства України. Договір, Правила та Тарифні плани можуть бути змінені Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонентів шляхом обнародування на Інтернет-сайті або в засобах масової інформації не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, Правил та/або Тарифних планів, такий Абонент зобов’язаний не пізніше, ніж через сім календарних днів з моменту вступу в дію змін до умов Договору, розірвати цей Договір та припинити користування Послугою. Нерозірвання Договору та продовження користування Послугами після спливу семи календарних днів з моменту вступу в дію змін до умов Договору свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами.

1.6. У разі, якщо чинне законодавство України містить норми, які суперечать умовам цього Договору, сторони застосовують відповідні норми чинного законодавства України.

1.7. Обов’язковою умовою надання Послуг Абоненту є наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг. Якщо під час надання Послуг виявиться, що існуючі технічні можливості не позволяють Оператору надавати Абоненту весь обсяг Послуг за тим Тарифним планом, який він обрав, Оператор має право запропонувати Абоненту перейти на той Тарифний план, який відповідає існуючим технічним можливостям мережі. У разі відмови Абонента від переходу на відповідний Тарифний план Оператор має право розірвати Договір на підставі п.16 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. №295.

1.8. Окремі параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

 1. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. При бажанні Абонента підключити Послугу, він повинен звернутися до Оператора за телефонами +38063419-3000, +38098419-3000, +38099419-3000 з заявкою про підключення, повідомивши адресу, за якою Абонент бажає підключити Послугу, Тарифний план, за яким Абонент бажає отримувати Послуги, та контактний номер телефону, за яким Оператор може зв’язатися з Абонентом. Оператор розглядає заявку у строк до семи календарних днів, протягом яких вивчає наявність технічної можливості надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці. Не пізніше ніж на сьомий календарний день від дати отримання заявки на підключення Оператор зв’язується з Абонентом і, або повідомляє його про відсутність технічної можливості надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці, або узгоджує час та дату підключення Послуги, якщо є технічна можливість надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці. Не пізніше, ніж у день підключення Абонента до Мережі Оператор надає Абоненту ідентифікатори доступу до Особистого кабінету (логін та пароль).

2.2. Тарифний план може передбачати обов’язкове внесення Абонентом на Особовий рахунок грошового авансу до моменту підключення Послуги. У такому випадку підключення Послуги відбувається лише після внесення Абонентом на Особовий рахунок передбаченої суми грошового авансу.

2.3. Підключення здійснюється шляхом проведення абонентської лінії (кабелю типу «віта пара» кат.5 або 5е або іншого типу) від обладнання Оператора до кінцевого обладнання Абонента. Абонент має право прокладати кабель власноруч або залучати для виконання цих робіт третіх осіб. Для проведення абонентської лінії може використовувати як власний кабель Абонента, так і кабель, наданий Оператором. Вартість послуг з прокладання абонентської лінії та вартість кабелю розраховується Оператором додатково при кожному підключенні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або умовами Договору, у тому числі Тарифного плану.

2.4. Погодження Абонента з умовами Договору беззаперечно свідчить про надання ним згоди на встановлення Оператором в межах будівлі та технічних приміщеннях, що належать Абоненту або використовуються Абонентом на законних підставах, обладнання та прокладення кабелів, необхідних для надання Послуг.

2.5. Укладення Договору відбувається шляхом виконання Абонентом Конклюдентних дій. Після укладення Договору всі попередні переписки, переговори та/або угоди, досягнуті між Оператором та Абонентом, вважаються такими, що втратили юридичну чинність.

2.6. Після укладення Договору та підписання реєстраційної картки Абонент за допомогою отриманих від Оператора ідентифікаторів доступу (логін, пароль) зобов'язаний протягом трьох календарних днів перевірити свої персональні дані в Особовому кабінеті. Відповідальність за зберігання ідентифікаторів доступу та обмеження доступу до них третіх осіб покладається на Абонента.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

3.1. Абонент зобов’язаний:

3.1.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, в якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення кабелів та здійснення робіт з підключення Послуг у погоджений з Оператором час та дату.

3.1.2. Своєчасно оплачувати Послуги згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення.

3.1.3. Повідомляти Оператора за телефонами +38063-419-3000, +38098-419-3000, +38099-419-3000 про відсутність Послуг, припустимо, внаслідок пошкодження Мережі Оператора або збою обладнання Оператора.

3.1.4. Не виконувати модернізацію та/чи програмування свого обладнання так, щоб це будь-яким чином впливало на надання Послуг у Мережі Оператора чи на функціонування мережевого обладнання Оператора.

3.1.5. У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов’язаний прийняти його на тимчасове відповідальне зберігання й нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами) або придбати таке обладнання. Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного Тарифного плану та не можуть бути змінені Абонентом.

3.1.6. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, які передбачені Договором та чинним законодавством України.

3.1.7. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні адміністративну, кримінальну або майнову відповідальність.

3.1.8. Не використовувати Послугу та/або Додаткові послуги для перепродажу або надання у інший спосіб доступу до мережі Інтернет іншим Абонентам та третім особам (окрім осіб, що проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг).

3.1.9. Систематично, не рідше одного разу на сім календарних днів, перевіряти на Інтернет-сайті наявність повідомлень Оператора про зміну умов Договору та/або Тарифного плану. У разі порушення строків перегляду повідомлень на Інтернет-сайті Абонент несе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора.

3.2. Абонент має право:

3.2.1. Замовляти у Оператора або Контент-провайдерів будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний у описі Додаткових послуг на сайті Оператора та/або на сайтах Контент-провайдерів.

3.2.2. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Оператором. Перехід на інший Тарифний план Абонент може здійснити за допомогою Особистого кабінету.

3.2.3. Отримувати від Оператора інформацію про спожиті Послуги за допомогою Особистого кабінету.

3.2.4. Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

3.2.5. Відмовитися від подальшого користування Послугами Оператора та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором.

3.2.6. Тимчасово призупинити отримання Послуг за допомогою Особистого кабінету у відповідності до умов Договору та Тарифного плану.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

4.1. Оператор зобов’язаний:

4.1.1. Усувати пошкодження Мережі Оператора протягом доби з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення але не більше п’яти днів). Усунення пошкодження здійснюється за умови, що у Абонента, який повідомив Оператора про несправність, не має заборгованості за надані Послуги.

4.1.2. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну умов Договору у тому числі про скасування або зміну існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті або іншим шляхом не пізніше, ніж за 7 днів до дня вступу в дію вищевказаних змін.

4.1.3. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи Оператора, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг, що надаються Оператором, та/або інформацію про те, де можна ознайомитися з умовами надання Додаткових послуг Контент-провайдерами, Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, тощо.

4.1.4. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Оператора та/або пошкодження Мережі Оператора відповідно до умов цього Договору.

4.1.5. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

4.2. Оператор має право:

4.2.1. Вносити зміни у Договір, шляхом публікації змін на Інтернет-сайті або іншим шляхом не пізніше, ніж за 7 днів до дня вступу в дію цих змін.

4.2.2. Самостійно встановлювати умови Тарифних планів, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги відповідно до умов цього Договору.

4.2.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених Договором. У разі, якщо Оператор не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити отримані Послуги. Припинення або обмеження надання послуг може бути здійснене Оператором без будь-якого додаткового повідомлення Абонента, якщо інше не передбачено Договором та чинним законодавством України.

4.2.4. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента до Особового кабінету з технічних причин, у тому числі з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента.

4.2.5. Самостійно встановлювати умови акцій, що проводитимуться Оператором, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою надання Послуг.

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ У МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА

5.1. У Мережі Оператора Абонентам можуть надаватися Додаткові послуги як самим Оператором, так і його партнерами (Контент-провайдерами).

5.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.

5.3. У разі, якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі, відбулося Абонентом випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, передбаченого цією Додатковою послугою, відмовитися від такої послуги та/або звернутися до Оператора із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленою Додатковою послугою.

5.4. За якість Додаткових послуг, які надаються Контент-провайдерами, Оператор відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент-провайдерами, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Оператором Контент-провайдера. Для цього Оператор повинен надати Абоненту можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Контент-провайдера, а також про засоби зв’язку з ним.

5.5. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цим Договором для Послуг Оператора, якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.

5.6. Інформація про Додаткові послуги Оператора міститься на Інтернет-сайті Оператора. Інформація про Додаткові послуги Контент-провайдерів містяться на інтернет-ресурсах Контент-провайдерів.

 1. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

6.1. Оператор має право тимчасово на строк до одного року обмежити або припинити надання послуг Абоненту у будь-якому з наступних випадків:

6.1.1. При відсутності на початок розрахункового періоду, передбаченого відповідним Тарифним планом, на Особистому рахунку Абонента коштів, достатніх для оплати Послуг за цей розрахунковий період. Після поповнення Абонентом Особового рахунку Оператор відновлює надання послуг у повному обсязі в строк, що не перевищує двох робочих днів із дня зарахування коштів на особовий рахунок Абонента.

6.1.2. Виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання Мережі Оператора або технічних засобів телекомунікацій Оператора; встановлення Оператором факту розсилання Абонентом спаму. Оператор відновлює надання Послуг у повному обсязі в строк, що не перевищує двох робочих днів із дня припинення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання Мережі Оператора або технічних засобів телекомунікацій Оператора, розсилання спаму та отримання від Абонента письмових гарантій про не повторення таких дій у подальшому.

6.1.3. Виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг.

6.1.4. Виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Тимчасове припинення надання Послуг відповідно до підпунктів 6.1.1., 6.1.2. Договору оплачується Абонентом за Тарифними планами, які використовувалися Абонентом на момент такого припинення.

6.3. У разі тимчасового припинення надання Послуг у випадку, передбаченому підпунктом 6.1.3. Договору, абонентна плата не нараховується з шостого дня виконання таких робіт.

6.4. У разі тимчасового припинення надання Послуг у випадку, передбаченому підпунктом 6.1.4. Договору абонентна плата не нараховується з першого дня виникнення обставин, передбачених цим підпунктом.

6.5. При користуванні Послугами та Додатковими послугами Абоненту забороняється:

6.5.1. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Оператора або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.

6.5.2. Розсилати спам.

6.5.3. Проводити несанкціоноване втручання в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Оператора та/або програми чи інтернет-ресурси будь-яких інших осіб.

6.5.4. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Оператора або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні адміністративну та/або кримінальну відповідальність. У разі надходження до Оператора інформації про здійснення Абонентом вищевказаних дій, Оператор має право звернутися до Абонента з вимогою припинити вищевказані дії та/або передати відповідну інформацію до компетентних органів, що наділені повноваженнями припиняти такі дії та накладати стягнення за їх вчинення.

6.5.5. Використовувати Послугу та/або Додаткові послуги для перепродажу або надання у інший спосіб доступу до мережі Інтернет іншим Абонентам та третім особам (окрім осіб, що проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг).

При виявленні факту використання Послуг та/або Додаткових послуг для перепродажу або надання у інший спосіб доступу до мережі Інтернет іншим Абонентам та третім особам, що не що проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг, Оператор складає акт у формі, що затверджена Оператором, один примірник якого надається Абоненту для ознайомлення та підписання. У разі не підписання (відмови від підписання) акту Абонентом помітка про це робиться в акті.

6.5.6. Використовувати Послугу та/або Додаткові послуги для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію, честь та гідність громадян, на ділову репутацію організацій та/або порушують законні права третіх осіб, за умови, що такі дії викликають скарги. У разі надходження до Оператора скарги від третіх осіб про здійснення Абонентом вищевказаних дій, Оператор має право звернутися до Абонента з вимогою припинити вищевказані дії, а у разі відмови Абонента припинити такі дії – передати відповідну інформацію до компетентних органів, що наділені повноваженнями припиняти такі дії та накладати стягнення за їх вчинення.

6.5.7. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого інтернет-ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

 1. ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Тарифи встановлюються Оператором самостійно на всі види Послуг, окрім тих, які надаються Контент-провайдерами та тих, що згідно із чинним законодавством України підлягають державному регулюванню.

7.2. Оператор має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

7.3. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Оператор прямо вказав його термін дії. Усі інші є безстроковими.

7.4. Тарифні плани та тарифи на будь-які Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Оператором за умови здійснення повідомлення Абонентів відповідно до умов цього Договору.

7.5. Абоненти можуть здійснювати оплату Послуг Оператора за допомогою платіжних терміналів, платіжних інтернет-систем, карток поповнення Особового рахунку та іншими передбаченими Оператором способами.

7.6. Оператор має право самостійно встановлювати одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Конкретна одиниця тарифікації вказується у кожному Тарифному плані.

7.7. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. У разі платної зміни Тарифного плану вартість зміни вказуються в умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору та/або Правил сторони несуть відповідальність передбачену  Договором, Правилами та чинним законодавством України.

8.2. Абонент несе особисту відповідальність за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, що не належать Оператору, не компенсуються та не зараховуються на Особовий рахунок Абонента.

8.3. Сторони ні в якому разі не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду будь-якої Сторони Договору.

8.4. У разі втрати, пошкодження або неповернення Абонентом у 5-денний строк з моменту припинення дії цього Договору телекомунікаційного обладнання, отриманого від Оператора на тимчасове відповідальне зберігання на час надання Послуг, Абонент зобов’язаний відшкодувати Оператору повну вартість втраченого, пошкодженого або простроченого до повернення майна.

8.5. Абонент несе особисту відповідальність за утримання у справному стані власної абонентської лінії. За окрему плату Оператор може надавати Абоненту послуги технічного обслуговування абонентської лінії Абонента.

8.6. Оператор не несе відповідальності за неякісні Послуги та перерву в їх наданні у разі:

8.6.1. Невідповідності технічного стану кінцевого обладнання Абонента встановленим нормам.

8.6.2. Несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, у тому числі Мережі Оператора або пошкодження абонентської лінії.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Уся інформація, яка надається та отримується сторонами в ході укладення та виконання даного договору (логін, пароль, персональні дані Абонента, тарифний план, кількість наданих послуг, статистика відвідування Особистого кабінету, скачані дані, тощо), є конфіденційною. Доступ до цієї інформації третіх осіб може відбуватися лише відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення, Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати в інший спосіб конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

10.1. Договір укладений Сторонами безстроково та може бути припинений будь-якою Стороною в односторонньому порядку відповідно до його умов.

10.2. У випадку розірвання договору з ініціативи Абонента, він повинен повідомити про це Оператора в письмовому виді не пізніше ніж за п’ять днів до дати припинення. В повідомлені Абонент повинен вказати бажану дату припинення надання Послуг та, за бажанням, причину такого припинення. У разі, якщо у повідомлені Абонента вказана бажана дата припинення дії Договору менш ніж через п’ять днів від дати подання повідомлення, Оператор має право утримати з Абонента платню за Послуги за п’ять днів від дати повідомлення.

10.3. У випадку розірвання договору з ініціативи Оператора, він може повідомити про це Абонента за допомогою Інтернет-сайту або дзвінком на контактний телефон Абонента не пізніше ніж за п’ять днів до дати припинення договору за винятком випадків, коли припинення Договору відбувається з наступних причин:

10.3.1. Виявлення факту використання Абонентом Послуг та/або Додаткових послуг для перепродажу або надання у інший спосіб доступу до мережі Інтернет іншим Абонентам та третім особам, що не що проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг.

10.3.2. Встановлення факту неможливості надавати Послуги у зв’язку із відсутністю технічної можливості забезпечення доступу до Мережі Оператора в зазначених Абонентом місцях.

10.3.3. Непогашення заборгованості з оплати Послуг у строк, зазначений у попереджені Оператора про кінцевий строк оплати, надісланого на кінцеве обладнання Абонента (в тому числі на телефон, зазначений у його контактних даних.

10.4. У разі розірвання Договору на підставі підпунктів 10.3.1. та/або 10.3.2. він вважається припиненим з моменту публікації на Інтернет-сайті інформації про його припинення або дзвінка Оператора на контактний телефон Абонента з повідомленням про його припинення.

10.5. У разі розірвання Договору на підставі підпункту 10.3.3., якщо протягом 10 днів після закінчення строку, зазначеного у попереджені, не надійшло підтвердження про оплату, Договір вважається припиненим з наступного дня після закінчення вищезгаданого десятиденного строку.

 1. ІНШІ УМОВИ

11.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною заявою за телефоном або з письмовою заявою, оформленою відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі їх не вирішення, розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.3. При підключенні Послуг або відновленні їх надання персонал Оператора не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

11.4. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Оператора, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Інтернет сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

11.5. У разі зміни персональних даних Абонента він зобов’язаний повідомити про це протягом 20 днів з моменту зміни таких даних за телефоном або письмово.

11.6. Сторони зобов’язуються при укладенні, виконанні та після припинення цього Договору дотримуватися вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних, в т.ч. щодо їх отримання, обробки, зберігання, якщо інше не врегульовано письмовою домовленістю Сторін.

11.7. Сторони усвідомлюють, що в рамках виконання зобов’язань за цим Договором вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних фізичних осіб (підписанти, відповідальні/контактні особи тощо). Укладанням цього Договору Абонент засвідчує свою згоду на збір та обробку його персональних даних (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону, ІР-адреса) з метою забезпечення реалізації відносин у сфері надання якісних телекомунікаційних послуг, та посвідчує, що повідомлення про включення даних про нього до бази персональних даних отримав, і ознайомлений із правами, які він має відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.8. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть конфіденційну інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних за цим Договором Сторони негайно інформують одна одну у письмовому вигляді.

 1. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ СТАНКО ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

включена до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Рішенням НКРЗІ  № 6398 від 19.09.2017 року

Адреса місцезнаходження: 03179, Україна, м. Київ, вул. Федори Пушиної 44/50, кв. 192

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

www.ultranetgroup.com.ua

Адреса технічної підтримки: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 21

Телефони: +38063-419-3000, +38098-419-3000, +38099-419-3000

 

ДОГОВІР - ОФЕРТА
про надання послуг

м. Київ                                                                                       «___» __________ 2017 р.

__________________________________________________, що надалі іменується “АБОНЕНТ”, з однієї сторони,
ФОП Вожол Олександр Петрович, що надалі іменується «Адміністратор» програмної послуги компанії TRINITY (далі «Програмна послуга»), діючий на підставі запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з іншої сторони,
ФОП Станко Олена Степанівна, що надалі іменується «Провайдер», яке діє на підставі рішення НКРЗІ від 25.10.2016 № 5824 про включення до реєстру провайдерів, операторів програмної послуги, з третього боку,
названі у подальшому «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей Договір-оферту на надання послуг про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цей договір регламентує відносини у сфері надання послуг між Абонентом, Адміністратором і Провайдером:
1.1.1. Провайдер надає Абоненту послугу доступу в мережу Інтернет.
1.1.2. Адміністратор надає можливість доступу Абонента до програмної послуги (доступ до сервісу - програмному забезпеченню) за допомогою послуги доступу в мережу Інтернет, що надається Провайдером. У деяких випадках доступ до програмної послуги або її окремих елементах може бути обмежений у зв'язку з вимогами чинного законодавства або договорів Адміністратора з правовласниками.
1.2. Договір-оферта вважається укладеним з моменту внесення Абонентом грошових коштів за надані послуги згідно одного з тарифних планів, встановлених спільно Адміністратором і Провайдером на сайті Провайдера www.ultranetgroup.com.ua (далі - «Абонентська плата»). Цей Договір є укладеним між Адміністратором, Провайдером і Абонентом з моменту підтвердження початку користування Програмною послугою у вигляді внесення абонентської плати (ч. 2 ст. 640, ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України). З умовами цього договору в електронному вигляді Абонент ознайомлюється на сайті Провайдера www.ultranetgroup.com.ua.

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ
2.1. Доступ Абонента до Програмної послуги надається у м. Коростень, Житомирської обл.
2.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може, на свій розсуд і без спеціального повідомлення Абонента, змінювати набір і / або функціонал Програмної послуги.
2.3. Використання Абонентом Програмної послуги, будь-яких її служб і функцій означає безумовну згоду Абонента з усіма пунктами цього Договору та безумовне прийняття його умов та зобов'язань, покладених на Абонента за цим Договором. Факт використання Абонентом Програмної послуги, будь-яких її служб і функцій, а також внесення абонентської плати за цим Договором за Програмну послугу є повним і беззастережним прийняттям умов цього Договору, незнання яких не звільняє Абонента від відповідальності за їх недотримання.
2.4. Абонент зобов'язується регулярно знайомитися зі змістом цього Договору з метою своєчасного ознайомлення з його змінами. Використання Програмної послуги після будь-яких змін у Договорі означає згоду Абонента з такими змінами та / або доповненнями.
2.5. Адміністратор залишає за собою право на свій особистий розсуд змінювати і (або) доповнювати Договір в будь-який час, попередньо повідомивши Абонента про такі зміни за 10 календарних днів до початку дії нових змін на сайті Провайдера www.ultranetgroup.com.ua,якщо інше прямо не вказано в цьому Договорі. Чинна редакція Договору доступна на сайті Провайдер за адресою www.ultranetgroup.com.ua .
2.6. Якщо Абонент не згоден дотримуватись умов цього Договору він зобов'язаний припинити користування Програмною послугою і повідомити про факт припинення користування Адміністратора і Провайдера.
2.7. Якщо після розміщення повідомлення про зміну умов Договору Абонент не звернувся до Адміністратора і Провайдера із заявою про розірвання договору та оплатив послуги Адміністратора і Провайдера за місяць, з якого введені в дію нові тарифи, то вважається, що своїм мовчанням і діями Абонент погодився з новими умовами договору і прийняв на себе зобов'язання по дотриманню нової редакції Договору.
2.8. Провайдер у рамках цього договору не набуває ніяких прав на Програмну послугу (доступ до сервісу - програмному забезпеченню).

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
3.1. Всі використовані і розміщені у Програмній послузі результати інтелектуальної діяльності, а також сама Програмна послуга є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними угодами і конвенціями. Будь-яке використання розміщених в програмнії послузі результатів інтелектуальної діяльності (у тому числі елементів візуального оформлення Програмної послуги, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, та інших об'єктів) без дозволу Адміністратора або правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.
3.2. Крім випадків, встановлених Договором, а також чинним законодавством України, жоден результат інтелектуальної діяльності, розміщений в програмній послузі, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах, без попереднього дозволу Адміністратора або Правовласника.
3.3. Доступ до результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в Програмній послузі, надається Адміністратором виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання / завантаження / збереження) таких об'єктів в пам'ять електронних пристроїв Абонента, а також без права на інше використання, не передбачене цим Договором, у тому числі їх продажу, модифікації, поширення цілком або по частинах і т.п. Комерційне використання, використання в сфері HoReCa та інше використання, не передбачене цим Договором, є порушенням і може служити підставою для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством і цим Договором.
3.4. Будь-яке використання Програмної послуги або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на ньому, крім дозволеного в Договорі, категорично заборонено.
3.5. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час видаляти з Програмної послуги будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені у ній, без повідомлення про це Абонента.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАТОРА
4.1. Обов'язки Адміністратора полягають виключно в забезпеченні надання технічної можливості отримання Абонентом доступу до Програмної послуги, в межах території України і для IP-адрес, які закріплені за українськими інтернет-провайдерами, в порядку, визначеному цим Договором. Адміністратор має право доводити до відома Абонента інформаційні повідомлення.
4.2. Адміністратор залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану в Програмній послузі інформацію, а також будь-які елементи і складові частини Програмної послуги, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Програмної послуги в будь-який час з будь-якої причини. При цьому Сторони погоджуються, що Адміністратор не відповідає за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Абоненту такими діями.
4.3. Адміністратор має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Програмної послуги, в будь-який час змінювати справжній Договір в односторонньому порядку, без отримання згоди Абонента.
4.4. Адміністратор має право доводити до відома Абонента інформаційні повідомлення. Зокрема, Адміністратор може здійснювати телефонні дзвінки Абоненту, вставляти в Програмну послугу рухомий рядок, що містить організаційно-технічну або іншу інформацію, пов'язану з наданням Програмної послуги. Доведення інформації Абоненту може здійснюватися у вигляді повідомлень як на e-mail, так і на мобільний телефон, а також у вигляді телефонних дзвінків на зазначені Абонентом номери телефонів та e-mail, вказані при укладенні цього Договору.
4.5. Адміністратор зобов'язується:
•не розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити віруси та інші шкідливі програми;
•не описувати або пропагувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції та керівництва по здійсненню злочинних дій;
•не розміщувати в програмній послузі будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на об'єкти результатів інтелектуальної діяльності.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА
5.1. Провайдер зобов'язаний надавати Абонентові послуги за цим Договором безперервно, крім часу усунення аварійних ситуацій, відмови роботи обладнання, проведення планових профілактичних робіт, а також обставин непереборної сили, які спричинили неможливість надання послуг (форс-мажор), в тому числі, актів і рішень державних органів .
5.2. Провайдер зобов'язується при наданні послуг дотримуватися технологічних норм, встановлених відповідно до вибраного тарифного плану.
5.3. Провайдер має право проводити планові профілактичні роботи і роботи з усунення неполадок не більше ніж 24 години на місяць.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА
6.1. Абонент зобов'язується використовувати надані йому послуги тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України і прав та законних інтересів Адміністратора і правовласників, а також своєчасно і в повному обсязі вносити абонентську плату за користування послугами за цим Договором.
6.2. Абонент, здійснюючи користування послугами, дає Адміністратору і Провайдеру свою згоду на отримання інформаційних повідомлень будь-якого роду. Така інформація може бути отримана Абонентом у вигляді рухомого рядка при користуванні Програмною послугою, у вигляді телефонних дзвінків або повідомлень на мобільний телефон або e-mail Абонента.
6.3. Доступ до контенту в рамках надання Програмної послуги надається відповідно до необхідних для використання Програмної послуги технічних вимог. Приступаючи до використання Програмною послуги, Абонент беззастережно погоджується, що пристрої, з яких він планує переглядати контент, повною мірою відповідають необхідним технічним вимогам, а також, що він згоден вчинити всі дії, необхідні для доступу до програмної послуги, зазначених Адміністратором в цьому Договорі .
6.4. Усі питання, що стосуються придбання та налаштування відповідного обладнання і програмних продуктів для користування послугами за цим Договором вирішуються Абонентом самостійно. Такі питання не підпадають під дію цього Договору, та Адміністратор не несе відповідальності за ці дії Абонента або третіх осіб.
6.5.Абонент підтверджує і погоджується, що Програмна послуга доступна Абоненту тільки з використанням обладнання, підключеного до мережі Інтернет. Послуги можуть бути не доступні або мати обмежену функціональність при використанні пристроїв, що не відповідають технічним вимогам для використання Програмної послуги, які встановлені Адміністратором і вказані в цьому Договорі.
6.6. Абонент зобов'язаний утримуватися від здійснення дій, спрямованих на стабілізацію роботи Програмної послуги, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Програмної послуги, результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в ній, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Адміністратора та / або третіх осіб. Адміністратор залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд обмежувати або припиняти доступ Абонента до Програмної послуги або до окремих функцій Програмної послуги, у тому числі, але не виключно, у разі порушення Абонентом цього Договору та / або застосованого законодавства.
6.7. Абонент не має права відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, перепродавати, а також використовувати будь-яким способом для яких-небудь комерційних цілей Програмну послугу і (або) будь-які частини вмісту Програмної послуги без згоди на ці дії Адміністратора, або уповноважених правовласників.
6.8. Абонент зобов'язаний надавати при укладенні договору точну, актуальну та повну інформацію про себе (далі - "Персональна інформація"). Абонент розуміє і погоджується з тим, що Персональна інформація буде використовуватися Адміністратором і Провайдером (їх співробітниками) у зв'язку з наданням Програмної послуги, її використанням Абонентом та забезпеченням належної роботи Програмної послуги, інформаційним забезпеченням Абонента, у тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, бухгалтерського та податкового обліку Адміністратора і Провайдера, а також для інформування про нові послуги, функції і можливості Програмної послуги та послуги доступу в мережу Інтернет, проведення опитувань про будь які аспекти роботи Програмної послуги, стягнення заборгованості, як Адміністратором і Провайдером, так і з залученням третіх осіб. Термін використання Персональної інформації обмежується строком, рівним терміну користування Програмною послугою і 3 (трьома) роками після закінчення останнього факту доступу Абонента до Програмної послуги, якщо законодавством не встановлений інший, більш тривалий термін. Адміністратор та Провайдер зобов'язуються не розкривати інформацію про Абонента третім особам без згоди Абонента, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та / або правоохоронних органів відповідно до застосовного законодавства.
6.9. Абонент зобов'язаний при зміні своєї Персональної інформації, яку він надав при укладанні Договору, повідомити про таку зміну Адміністратора і Провайдера, щоб забезпечити її точність, актуальність та повноту.
6.10 Абонент має право припинити дію цього Договору, попередивши Адміністратора і Провайдера про факт розірвання договору та про припинення користування Програмною послугою.
6.11. Абонент зобов'язаний використовувати отриману з Програмної послуги інформацію виключно в законних і особистих некомерційних цілях, що не суперечать моральним принципам і загальновизнаним цінностям.
6.12. При виборі функціоналу Програмної послуги Абонент керується власним волевиявленням. Для прийняття обгрунтованого рішення при виборі функціоналу Абоненту необхідно попередньо звернути увагу на жанр і ознайомитися з анотацією, представленою в Програмній послузі.
6.13. Абонент як повнолітня особа гарантує, що доступ до програмної послуги малолітніх і неповнолітніх осіб здійснюється під його контролем і використання Програмної послуги такими особами буде здійснюватися під контролем Абонента з дотриманням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
6.14. Абонент зобов'язується не робити спроби по відключенню чи іншому втручанню в будь-які технічні засоби захисту Програмної послуги або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених у ній, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якої інформації або результатів інтелектуальної діяльності, розміщених в програмній послузі.
6.15. Абонент зобов'язується не робити спроби змінювати або модифікувати будь-яку частину Програмної послуги, а також не використовувати Програмну послугу і результати інтелектуальної діяльності, розміщені в ній, в комерційних цілях.
6.16. Абоненту при використанні Програмної послуги забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: є інтелектуальною власністю третіх осіб, що не давали дозвіл Абоненту на її використання, а також порушує інші права та інтереси фізичних і юридичних осіб або вимоги законодавства України.
6.17. Абонент зобов'язаний виконувати інші обов'язки, встановлені цим Договором.
6.18. Абонент підтверджує, що повністю усвідомлює, розуміє умови цього Договору і приймає їх, а також що Адміністратор залишає за собою право видаляти з Програмної послуги будь-який функціонал без повідомлення Абонента, у тому числі у зв'язку із закінченням терміну дії договорів Адміністратора з відповідними Правовласниками.
6.19. Адміністратор має право заблокувати Абоненту доступ до Програмної послуги та / або облікового запису та / або функціоналу (у тому числі оплаченим) у разі порушення Абонентом умов цього Договору або у випадку, якщо Адміністратор вважатиме дії Абонента шахрайськими, шкідливими, спрямованими на порушення роботи або функціональних можливостей Програмної послуги, підрив репутації Програмної послуги або бренду, DOC-атаки і т.п. Кошти, сплачені Абонентом за користування Програмною послугою, в даному випадку поверненню не підлягають, а рахунок Абонента блокується.

7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОСЛУГ
7.1. За надання послуг за цим Договором у складі одного тарифного плану на постійній основі Абонент сплачує абонентську плату, яка є фіксованим щомісячним платежем, залежить від вартості обраного Абонентом тарифного плану і підлягає надходженню на розрахунковий рахунок авансовим платежем не пізніше 00:00 годин 01 числа кожного місяця , з урахуванням прийому платежів деякими банківськими системами. Оплата Абонентом за цим договором проводиться згідно тарифних планів, зазначених на сайті Провайдера. Розрахунки між Провайдером і Адміністратором в рамках цього договору відбуваються на підставі окремого договору укладеного між Сторонами.
7.2. У разі ненадходження абонентської плати в повному обсязі в якості передоплати за Договором у 00:01 01 числа місяця надання Програмної послуги Абоненту автоматично припиняється. Відновлення надання Програмної послуги відбувається автоматично, з моменту надходження абонентської плати в повному обсязі.
7.3. Для користування послугами за цим Договором Абоненту необхідно звернутися в центр обслуговування Провайдера, вибрати відповідний тарифний план і спосіб оплати (оплата через платіжну систему, он-лайн банкінг, і т.д.) і провести оплату згідно обраного тарифного плану.
7.4. Вартість тарифних планів для користування послугами та їх зміст (у тому числі швидкість послуги доступу в мережу Інтернет, кількість функціоналу, доступного в рамках обраного тарифного плану тощо) можуть бути в односторонньому порядку змінені Адміністратором і Провайдером без спеціального повідомлення про це Абонента .
7.5. Абонент підтверджує свою згоду на оплату комісій третім особам, які забезпечують здійснення платежів за послуги, якщо такі будуть встановлені.
7.6. Абонент самостійно визначає обсяг споживаної Послуги в рамках терміну, обсягу та інших умов надання відповідного переліку послуг, визначених Адміністратором і Провайдером в обраному абонентом тарифному плані. Якщо з якої-небудь причини (окрім як з вини Адміністратора та / або Провайдера) Абонент не скористається наданим йому доступом до програмної послуги, відповідна Послуга вважається наданою належним чином.

8. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ
8.1. Доступ Абонента до Програмної послуги надається згідно умов, передбачених в п. 1.2 та п. 7.1 цього договору.
8.2. Адміністратор визначає умови доступу до Програмної послуги з урахуванням вимог чинного законодавства та договорів з правовласниками. При наявності таких обмежень доступ до відповідного функціоналу не буде відкритий Абонентові.
8.3. Абонент може ознайомитися на сайті Провайдера www.ultranetgroup.com.ua з доступними тарифними планами на такий вид послуг та переліком іншого функціоналу, включеного в кожний з тарифних планів.
8.4. Для отримання доступу до програмної послуги Абоненту необхідно укласти цей договір з Адміністратором і Провайдером.
8.5. У разі якщо доступ до Програмної послуги вимагає наявності спеціальних умов, такі умови будуть включені в Договір. Також відповідні умови можуть бути доведені до відома Абонента шляхом розміщення відповідних інформаційних повідомлень в інтерфейсі Програмної послуги. Зокрема, для доступу до Програмної послуги на телевізорі Абоненту може знадобитися абонентське обладнання, перелік якого визначається у розділі 9 справжнього Договору.
8.6. Адміністратор не несе відповідальності у випадку:
- виникнення перешкод, які ускладнюють доступ до Програмної послуги в певному місці, де розміщено обладнання Абонента;
- при поломках такого обладнання;
- при проведенні ремонтних або профілактичних робіт сторонніми організаціями, що надають функціонал Програмної послуги;
- за будь-які зміни в режимі роботи організацій, що надають функціонал Програмної послуги;
- за ненадання Програмної послуги в разі відсутності послуги доступу в мережі Інтернет, що надається Провайдером.
У всіх вищеперерахованих випадках перерахунок щомісячної вартості абонентської плати не відбувається.
8.7. Адміністратор не несе відповідальність у випадку, якщо недоступність або низька якість доступу до програмної послуги є результатом порушення Абонентом правил експлуатації обладнання та / або збоїв у роботі організацій, що надають функціонал Програмної послуги, нестабільної електропередачі, в інших аварійних і непередбачуваних ситуаціях.

9. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМОЮ ПОСЛУГОЮ
9.1. Для користування Програмною послугою Абоненту необхідно вибрати тарифний план і оплатити користування Програмною послугою відповідно до п. 7 цього Договору, а також мати спеціалізовані технічні засоби для доступу в глобальну мережу Інтернет, що забезпечують доступ до програмної послуги та взаємодію з веб-інтерфейсами (далі - "Технічні Засоби Доступу"). Під технічними засобами доступу розуміються персональні комп'ютери, медіаплеєри моделі Inext, MAG-250, мобільні пристрої на базі Android версії 4.0 і вище, телевізори з функцією Smart TV (Samsung та / або LG) з встановленими програмними додатками для взаємодії з Програмною послугою, підключені до мережі Інтернет .
9.2. Для коректної роботи Програмної послуги у абонента має бути гарантований інтернет-канал 10/10 mbit / s.
9.3. Для коректної роботи Програмної послуги на телевізорі необхідно мати спеціальне обладнання з встановленим на ньому спеціальним додатком Адміністратора а також додаткове обладнання у вигляді Wi-Fi маршрутизатора, і т.д.
9.4. Усі одиниці функціоналу, доступ до яких надається в рамках Програмної послуги, захищені технічними засобами захисту, які контролюють доступ до них, а також запобігають або припиняють здійснення дій, не дозволених правовласниками.
9.5. Враховуючи умови ліцензійних Договорів з правовласниками, Адміністратор може встановити обмеження на доступ до функціоналу з деяких видів обладнання.
9.6. Адміністратор може встановлювати перелік рекомендованого обладнання, при використанні якого гарантується доступ до Програмної послуги. У разі використання іншого обладнання доступ до Програмної послуги і якість доступу не гарантуються.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
10.1. Доступ до програмної послуги надається "В ТОМУ ВИГЛЯДІ, В ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ", і Адміністратор не дає ніякої гарантії або запевнення в його відношенні.
10.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може видаляти або переміщати (без попередження) будь-які результати інтелектуальної діяльності, розміщені в Програмній послузі (включаючи функціонал), на свій власний розсуд, а також з будь-якої причини.
10.3. Абонент розуміє і погоджується, що Адміністратор не несе перед ним відповідальність за будь-який розміщений в Програмній послузі функціонал, включаючи, але не обмежуючись, наступним: тексти і коментарі, зображення, а також будь-яку іншу інформацію.
10.4. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до результатів інтелектуальної діяльності, розміщеним в Програмній послузі. Адміністратор не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або Провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв Програмної послуги, електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Адміністратор не відповідає за відповідність Програмної послуги цілком або її частин (служб) очікуванням Абонента, безпомилкову та безперебійну роботу Програмної послуги, припинення доступу Абонента до Програмної послуги та результатами інтелектуальної діяльності, розміщеним в Програмній послузі, збереження даних Абонента, що забезпечують доступ до окремих служб та функціоналу Програмної послуги, а також збитки, що виникли у Абонента з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення.
10.5. Адміністратор та Провайдер зобов'язуються не розголошувати особисті дані Абонента, отримані при укладенні цього Договору в будь-яких цілях, окрім рекламних. Не вважається порушенням цієї умови розкриття Адміністратором і / або Провайдером інформації про Абонента співробітникам Адміністратора та / або Провайдера в обсязі, необхідному для якісного надання послуг за цим Договором та забезпечення належного надання послуг за цим Договором, а також на вимогу державних контролюючих, правоохоронних та судових органів, у випадках, коли розкриття такої інформації є обов'язком Адміністратора та / або Провайдера в силу вимог законодавства України.
10.6. Адміністратор та Провайдер не несуть відповідальності за будь-який збиток, завданий обладнанню або програмному забезпеченню Абонента чи іншої особи, викликаний або пов'язаний з використанням послуг за цим Договором.
10.7. Ні за яких обставин Адміністратор та Провайдер не несуть відповідальність перед Абонентом або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, шкоду честі, гідності або діловій репутації, які виникли у зв'язку з використанням послуг за цим Договором.
10.8. Адміністратор не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами:
• за дії Абонента в Програмній послузі;
• за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Абонентом у Програмній послузі.
10.9. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами:
• за дії Абонента в мережі Інтернет;
• за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Абонентом в мережі Інтернет.
10.10. Адміністратор та Провайдер не несуть відповідальності за порушення Абонентом цього Договору.
10.11. У разі пред'явлення третіми особами претензій до Абонента, пов'язаних з використанням Програмної послуги Абонентом, Адміністратор зобов'язується врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Абонента від можливих розглядів, збитків і компенсацій.
10.12. Програмна послуга може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Абонент визнає і погоджується з тим, що Адміністратор не контролює і не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів. Будь-які переходи по посиланнях, здійснювані Абонентом, останній виробляє на свій страх і ризик.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Цей Договір і відносини між Адміністратором і Абонентом регулюються і трактуються відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
11.2. Сторони Договору зобов'язуються підкорятися виключній юрисдикції судів України при виникненні спірних питань юридичного характеру, пов'язаних з цим Договором або Програмною послугою.
11.3. Якщо з тих чи інших причин які-небудь з умов цього Договору є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.
11.4. Цей Договір укладається на невизначений термін і діє з моменту оплати абонентської плати відповідно до розділу 7 Договору.
11.5. Цей Договір являє собою публічний договір. Згодою Абонента з умовами цього Договору вважається внесення абонентської плати за користування послугами, зазначеними в цьому Договорі.
11.6. Умови, узгоджені сторонами в цьому договорі є вичерпним переліком істотних умов для даного договору.

12. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗІТИ СТОРІН
АДМІНІСТРАТОР:                            ПРОВАЙДЕР:                                                АБОНЕНТ:
ФОП Вожол А.П.                             ФОП Станко О.С.
Поштова адреса:                             Поштова адреса: 03179,
87534, м. Маріуполь,                       м. Київ, Святошинський р-н,
вул. Громової, 63;                           вул. Федори Пушиної, буд 44/50, кв. 192
Р/р 26004000563601                        р/р 26007053130249
в ПАТ «Кредитвест Банк»,              в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 380441;                                  МФО 321842
ІПН 3133002898                              ІПН 2925808262