ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ТОВ "УЛЬТРАНЕТ ГРУП" 
№ 5/3 від 20.04.2016 року
 
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання телекомунікаційних послуг 
 
Україна, м. Київ
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАНЕТ ГРУП",   (надалі - Оператор), що є юридичною особою, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, включена до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за номером № 4974 (відповідно до рішення НКРЗІ № 196 від 20.04.2016 року), та є платником податку на прибуток підприємства за загальною обліковою ставкою податку відповідно до Податкового кодексу України, в особі директора Савчука Юрія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Оператора, укласти цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ №295 від 11.04.2012 року (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених Рішенням НКРЗІ №624 від 29.11.2012 року, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах: 
У даному Договорі терміни вживаються у такому значенні:
Абонент — споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до Телекомунікаційної мережі Кінцевого обладнання, що перебуває у його власності або користуванні. 
Договір — Публічний договір про надання послуг  з доступу до Інтернет.
Додаткові послуги — послуги Оператора або Контент-провайдерів, які не входять до відповідного Тарифного плану та замовляються Абонентом окремо у порядку, встановленому для відповідної Додаткової послуги.
Інтернет-сайт або Сайт Оператора — офіційна веб-сторінка Оператора в Інтернет, яка знаходиться за адресою www.ultranetgroup.com.ua  та є основним джерелом інформування Абонентів, зокрема, стосовно змісту, якості, вартості та порядку надання Послуг в межах та обсягах, передбачених чинним законодавством України. 
Кінцеве обладнання — встановлене у Абонента  обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.
Контент-провайдер — суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Оператором надає Додаткові послуги Абонентам в Мережі Оператора, оплату за які може здійснити як Абонент зі свого особового рахунку, так і Оператор.
Мережа Оператора — сукупність майна і споруд зв’язку Оператора та/або його партнерів, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.
Оператор — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАНЕТ ГРУП", включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за номером 4974 (відповідно до рішення НКРЗІ № 196 від 20.04.2016 року).
Особистий кабінет — веб-сторінка на Інтернет-сайті для керування Послугами, що містить інформацію про обсяг та вартість отриманих Абонентом Послуг та іншу інформацію. Доступ до Особистого кабінету Абонент здійснює за допомогою ідентифікаторів доступу (логін та пароль), відповідальність за збереження яких покладається на Абонента.
Особовий рахунок – унікальний номер в автоматизованій системі розрахунків Оператора, де обліковуються кошти, сплачені Абонентом за отримання Послуг.
Послуга — телекомунікаційна послуга доступу до мережі Інтернет, яка надається Оператором Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів та полягає у забезпеченні можливості з’єднання Кінцевого обладнання споживача (абонента) з Інтернетом (забезпечення можливості доступу до інформаційних і комунікаційних ресурсів Інтернет), включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Мережі Оператора.
Припинення надання Послуг (послуги) - остаточне припинення Оператором надання Абонентові однієї/кількох або всіх послуг внаслідок припинення дії Договору або зміни умов Договору та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. 
Скорочення переліку послуг - зупинення надання Оператором Послуг (послуги) на період та у випадках, передбачених Законом України “Про телекомунікації” та Правилами, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх (її) надання абонентові.
Сторони — Оператор та Абонент.
Тарифний план — сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Оператором, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг. 
Терміни, що не визначені в цьому Договорі, використовуються у значенні, передбаченому чинним законодавством України.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Оператор зобов’язується надавати Абоненту на платній основі Послуги з використанням відповідних стандартів і технологій відповідно до обраних Абонентом Тарифів або Тарифних планів із числа установлених Оператором (надалі – Тарифи), а Абонент користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, Тарифів,   правил надання телекомунікаційних послуг Оператора, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій. Надання Послуг починається після повної сплати Абонентом оплати за перший Розрахунковий період щодо замовлених  Послуг  при підключенні до телекомунікаційної мережі Оператора (надалі – мережа) відповідно до діючих на момент підключення Тарифів.
1.1.1. Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.
1.1.2. Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором, встановлені в Умовах та Заяві про приєднання.
1.2.Фактичне отримання Абонентом певної Послуги  та користування нею означає, що така  Послуга була замовлена Абонентом з урахуванням, в т.ч.  положень   невід’ємних частин Договору.
1.3. Тимчасове припинення чи інше обмеження Оператором в наданні Послуг допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором. Зокрема, тимчасове обмеження Оператором роботи телекомунікаційних мереж допускається в порядку, встановленому відповідно до законодавства, у разі виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, проведення ремонту, технічного обслуговування та модернізації телекомунікаційних мереж. 
1.4. Послуги надаються Абоненту за адресою, зазначеною у Заяві про приєднання до цього Договору.
1.5. Обов’язковою умовою надання Послуг Абоненту є наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг. Якщо під час надання Послуг виявиться, що існуючі технічні можливості не позволяють Оператору надавати Абоненту весь обсяг Послуг за тим Тарифним планом, який він обрав, Оператор має право запропонувати Абоненту перейти на той Тарифний план, який відповідає існуючим технічним можливостям мережі. У разі відмови Абонента від переходу на відповідний Тарифний план Оператор має право розірвати Договір на підставі п.16 Правил.
1.6. При бажанні Абонента підключити Послугу, він повинен звернутися до Оператора за телефонами +380634193000, +380984193000, +380994193000 з заявкою про підключення, повідомивши адресу, за якою Абонент бажає підключити Послугу, Тарифний план, за яким Абонент бажає отримувати Послуги, та контактний номер телефону, за яким Оператор може зв’язатися з Абонентом. Оператор розглядає заявку у строк до 7 (семи) календарних днів, протягом яких вивчає наявність технічної можливості надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці. Не пізніше ніж на сьомий календарний день від дати отримання заявки на підключення Оператор зв’язується з Абонентом і, або повідомляє його про відсутність технічної можливості надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці, або узгоджує час та дату підключення Послуги, якщо є технічна можливість надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці. Не пізніше, ніж у день підключення Абонента до Мережі Оператор надає Абоненту ідентифікатори доступу до Особистого кабінету (логін та пароль).
1.7. Підключення здійснюється шляхом проведення абонентської лінії (кабелю типу «віта пара» кат.5 або 5е або іншого типу) від обладнання Оператора до кінцевого обладнання Абонента. Абонент має право прокладати кабель власноруч або залучати для виконання цих робіт третіх осіб. Для проведення абонентської лінії може використовувати як власний кабель Абонента, так і кабель, наданий Оператором. Вартість послуг з прокладання абонентської лінії та вартість кабелю розраховується Оператором додатково при кожному підключенні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або умовами Договору, у тому числі Тарифного плану.
1.8. Погодження Абонента з умовами Договору беззаперечно свідчить про надання ним згоди на встановлення Оператором в межах будівлі та технічних приміщеннях, що належать Абоненту або використовуються Абонентом на законних підставах, обладнання та прокладення кабелів, необхідних для надання Послуг.
1.9. Укладення Договору відбувається шляхом надання Оператору заповненої та підписаної Заяви про приєднання до цього Договору, яка після її отримання Оператором стає невід’ємною частиною цього Договору, та підтверджується шляхом оплати Послуг Оператора. Заява про приєднання до Договору заповнюється у письмовій формі і подається Оператору в офісі Оператора або представнику Оператора під час підключення Кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі. Виконання Абонентом Після укладення Договору всі попередні переписки, переговори та/або угоди, досягнуті між Оператором та Абонентом, вважаються такими, що втратили юридичну чинність.
1.10. Після укладення Договору та підписання Заяви про приєднання Абонент за допомогою отриманих від Оператора ідентифікаторів доступу (логін, пароль) зобов'язаний протягом трьох календарних днів перевірити свої персональні дані в Особовому кабінеті. Відповідальність за зберігання ідентифікаторів доступу та обмеження доступу до них третіх осіб покладається на Абонента.
 
2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХІНЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
2.1.Умови надання Послуг:
2.1.1.Замовлення Абонентом Послуг в зоні надання Оператором таких Послуг і наявність у Оператора технічної можливості надання Абоненту Послуг.
2.1.2.Укладення Абонентом з Оператором цього Договору.
2.1.3.Використання Абонентом для отримання Послуг налаштованого Кінцевого обладнання та програмного забезпечення.
2.1.4. Замовлення Абонентом Послуг.
2.1.5. Оплата Абонентом Послуг Оператора.
2.1.6. Надання Оператором у користування обладнання, у разі технічної необхідності (у такому випадку у Заяві про  приєднання до Договору робиться відповідний запис).
2.1.7. Реєстрація Абонента в мережі із використанням Мережевих ідентифікаторів Абонента.
2.2. Оператор надає Абоненту динамічну IP-адресу, яка є Мережевим ідентифікатором Кінцевого обладнання Абонента в мережі Оператора.
2.3. У разі технічної необхідності Оператор має право змінити протягом 1 (одного) робочого дня Мережеві ідентифікатори Кінцевого обладнання Абонента шляхом надання Абоненту нових Мережевих ідентифікаторів, за умови належного повідомлення Абонента про таку зміну.
2.4.Оператор розпочинає надання Послуг Абоненту після виконання Абонентом умов надання Послуг, підключення Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Оператора, надання Мережевих ідентифікаторів Абоненту.
2.5.Оператор надає Абоненту Послуги за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цього Договору, відповідно до параметрів замовлених Абонентом Послуг.
2.6.Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.
2.7.Оператор здійснює облік наданих Послуг та здійснених Абонентом оплат за такі Послуги. 
2.8.Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Абонентом параметрам Послуг.
2.9.Умови, порядок та строки скорочення Послуг та відновлення їх надання, зокрема:
2.9.1. На підставі письмової заяви Оператору Абонент має право на скорочення  Послуг на  строк, що вказується у такій заяві, але не більше ніж на 1 (один) рік. Така заява із зазначенням причин та бажаного строку скорочення Послуг подається Оператору не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до запланованої дати скорочення. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві строк нараховується та сплачується на умовах, зазначених на Сайті Оператора. 
2.9.2. Оператор має право скорочувати надання Послуг Абоненту з власної ініціативи у наступних випадках:
2.9.2.1. у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги. Після погашення Абонентом заборгованості з оплати Послуг, надання яких скорочено, або після повного усунення Абонентом підстав для зупинення надання Послуг Оператор протягом 1 (однієї) години, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів після погашення заборгованості, відновлює надання Послуг. Для прискорення відновлення надання послуг Абонент може особисто повідомити  Оператора про проведену оплату із зазначенням місця, дати, суми сплачених коштів і номера розрахункового документа.
2.9.2.2. виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг.
2.9.2.3. виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення правового режиму надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.
2.9.2.4. виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж Оператора.
У разі скорочення переліку Послуг у випадках, передбачених підпунктами 2.9.2.2. і 2.9.2.3. цього пункту, абонентна плата не нараховується.
У разі скорочення переліку послуг згідно з підпунктом 2.9.2.4. цього пункту абонентна плата нараховується в повному обсязі. 
За відновлення надання Послуг після скорочення їх переліку плата не стягується.
2.10 Умови, порядок та строки припинення надання Послуг:
2.10.1. Припинення надання Послуги може здійснюватися Оператором у разі припинення дії цього Договору, в тому числі його дострокового розірвання, або внесення до Договору змін щодо припинення надання однієї чи кількох Послуг, замовлених Абонентом:
2.10.1.1. За письмовою заявою Абонента у строк, що не перевищує 7 (cеми) календарних днів з моменту отримання Оператором заяви, якщо більший строк не зазначений.
2.10.1.2. за ініціативою Оператора:
- якщо протягом 10 (десяти) календарних днів  після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати Послуг (погашення заборгованості) не надійшло підтвердження про оплату;
- зафіксованого актом про порушення правил надання і отримання телекомунікаційних послуг факту порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання та/або щодо заборони використання Кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку та/або щодо перешкоджання безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнення чи унеможливлення надання послуг іншим абонентам Оператора;
- зафіксованого актом про порушення правил надання і отримання телекомунікаційних послуг факту порушення Абонентом вимог законодавства щодо надання послуг третім особам, а саме використання на комерційній основі Кінцевого обладнання для надання послуг третім особам та/або здійснення несанкціонованого втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж.
 - припинення діяльності з надання Послуг з попередженням НКРЗІ та абонентів не пізніше ніж за 3(три) місяці до такого припинення. 
2.11. Порядок і строки інформування Оператором Абонента:
2.11.1 Оператор інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора / Особистому кабінеті  Абонента не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення таких змін у дію.
2.11.2.Оператор інформує Абонента про перерви у роботі телекомунікаційних мереж на  час запланованого профілактичного обслуговування мережі шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора / Особистому кабінеті Абонента або шляхом направлення відповідного смс Абоненту не менше ніж за 10 (десять)  робочих днів до початку проведення таких робіт.
2.11.3. Оператор інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора / Особистому кабінеті Абонента протягом 1 (одного) дня з моменту, коли Оператору стало відомо про виникнення аварії на телекомунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента.
2.11.4 Оператор інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Оператором Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора у строки, передбачені законодавством.
2.12. Оператор розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Оператора, а також до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,  зазначені у цьому Договорі та на Сайті Оператора.
2.13. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи по Підключенню кінцевого обладнання проводяться працівниками Оператора у попередньо визначений день. 
2.14. Відповідно до умов Договору Оператор забезпечує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні 1 Мбіт/с. У Додатках до Договору, рекламних та інформаційних матеріалах, на Сайті Оператора тощо вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА
3.1. Абонент зобов’язаний:
3.1.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, в якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення кабелів та здійснення робіт з підключення Послуг у погоджений з Оператором час та дату.
3.1.2. Своєчасно оплачувати Послуги згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення.
3.1.3. Терміново повідомляти Оператора за телефонами +38063-419-3000, +38098-419-3000, +38099-419-3000 про будь-які збої або погіршення в якості надання Послуг.
3.1.4. Не виконувати модернізацію та/чи програмування свого обладнання так, щоб це будь-яким чином впливало на надання Послуг у Мережі Оператора чи на функціонування мережевого обладнання Оператора.
3.1.5. У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов’язаний взяти його в оренду або тимчасове користування й нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами) або придбати таке обладнання. Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного Тарифного плану та не можуть бути змінені Абонентом.
3.1.6. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, які передбачені Договором та чинним законодавством України.
3.1.7. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні адміністративну, кримінальну або майнову відповідальність.
3.1.8. Не використовувати Послугу та/або Додаткові послуги для перепродажу або надання у інший спосіб доступу до мережі Інтернет іншим Абонентам та третім особам (окрім осіб, що проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг).
3.1.9. Систематично, не рідше одного разу на сім календарних днів, перевіряти на Інтернет-сайті наявність повідомлень Оператора про зміну умов Договору та/або Тарифного плану. У разі порушення строків перегляду повідомлень на Інтернет-сайті Абонент несе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора.
3.1.10. Повідомляти у місячний строк Оператора про зміну обов'язкових реквізитів, передбачених у Договорі.
3.1.11. Не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності;
3.1.12. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
3.1.13. Не допускати використання на комерційній основі Кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.
3.1.14. Утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.
3.1.15. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.
3.1.16. Не здійснювати дій, які прямо не заборонені умовами цього Договору, але можуть бути кваліфіковані як втручання в мережу Оператора.
3.1.17. Своєчасно оновлювати антивірусні програми з метою захисту власного комп’ютера.
3.1.18. Не використовувати мережеві ідентифікатори третіх осіб, не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори, не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, не розсилати спам, не здійснювати та не сприяти здійсненню будь-яких дій, які заважають роботі інших абонентів та Послуг або нормальному функціонування обладнання Оператора. 
3.1.19. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.
3.2. Абонент має право:
3.2.1. Замовляти у Оператора або Контент-провайдерів будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний у описі Додаткових послуг на сайті Оператора та/або на сайтах Контент-провайдерів.
3.2.2. Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.
3.2.3. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Оператором. Перехід на інший Тарифний план Абонент може здійснити за допомогою Особистого кабінету.
3.2.4. Отримання від Оператора відомостей про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством, в т.ч. шляхом користування Особистим кабінетом.
3.2.5. Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Оператора не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання.
3.2.5. Несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до скорочення переліку Послуг, у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента, з дати реєстрації Оператором відповідної письмової заяви. 
3.2.6. Обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічних можливостей Оператора у встановленому порядку.
3.2.7. Повернення Оператором невикористаної частини коштів у разі відмови від передплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку, визначених законодавством.
3.2.8. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов'язків, передбачених цим Договором або законодавством.
3.2.9. Відмову від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.
3.2.10. Оскарження неправомірних дій Оператора згідно із законодавством.
3.2.11. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА
4.1. Оператор зобов’язаний:
4.1.1. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента).
4.1.2. Попереджати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення їх Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством.
4.1.3. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.
4.1.4. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, умов цього Договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.
4.1.5. Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Абонента про їх зміну.
4.1.6.Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством.
4.1.7.Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов'язанням пред'являти посвідчення Абоненту.
4.1.8. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.
4.1.9. Інформувати Абонента про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів телекомунікаційних мереж, якщо Абонент не користувався цими Послугами. 
4.1.10. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій (згідно наказу Адміністрації ДССЗЗІ України від 28.12.2012р. № 803, зареєстрованого в Мінюсті України 21.01.2013р. № 135/22667), цього Договору та Умов з додержанням вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.
4.1.11. Оператор зобов'язаний усувати пошкодження власної Телекомунікаційної мережі протягом доби (24 годин) з моменту подання Абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі. Усунення пошкодження здійснюється за умови, що у Абонента, який повідомив Оператора про несправність, не має заборгованості за надані Послуги.
4.1.12. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.
4.2. Оператор має право:
4.2.1. Скорочення у встановленому порядку надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги, або припинення надання Послуг у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства строк після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати.
4.2.2. Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту у разі порушення ним цього Договору або законодавства у сфері телекомунікацій.
4.2.3. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.
4.2.4.Не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.
4.2.5.Проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт телекомунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим обмеженням надання Послуг попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті Оператора відповідної інформації, не менше ніж за 10 (десять)  робочих днів до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.
4.2.6.Змінювати та встановлювати Тарифи на оплату Абонентом Послуг, розмістивши повідомлення про це на Сайті Оператора, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження. У випадку непогодження Абонента з новими Тарифами він має право достроково припинити дію Договору, письмово попередивши про це Оператора не пізніше ніж за п’ять днів до введення нових Тарифів. У випадку неотримання Оператором у вказані строки повідомлення про відмову від Договору від Абонента Тарифи вважаються прийнятими Абонентом. Припинення дії Договору за бажанням Абонента відбувається в обумовлені даним пунктом строки виключно за наявності посилання в повідомленні про підстави припинення Договору, а саме непогодження зі зміною Тарифів, в інших випадках діють умови та строки припинення Договору обумовлені статтею 9 цього Договору. Зміна Тарифів відбувається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем розміщення повідомлення на Сайті Оператора.
4.2.7. У випадку виявлення Оператором нетипового навантаження на Телекомунікаційну мережу Оператора (вірусні програми, різкий ріст трафіку Абонента, понад трафік, передбачений обраним Абонентом Тарифним планом), яке спричинене Абонентом, Оператор має право обмежити обсяг трафіку або надання Послуг до з’ясування обставин такого навантаження.
4.2.8. Тимчасово припиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю у випадках:
(а) несплати або несвоєчасної оплати Абонентом Послуг відповідно до обраних ним Тарифів чи наявності заборгованості Абонента за отримані Послуги - тимчасово припинити надання Послуг та/або припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 10-ти днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;
 (б) використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами  та/або Умовами, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;
(в) несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Оператора;  
(г) отримання письмової заяви чи усного звернення Абонента;
(д) проведення Оператором ремонтних чи профілактичних робіт;
(е) встановлення факту розсилання Абонентом спаму. 
(є) порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання.
(ж) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.
Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення.
4.2.9 У випадку нецензурного телефонного або особистого спілкування Абонента з представниками Оператора, останні мають право здійснювати спілкування з таким Абонентом виключно через Особистий кабінет.
4.2.10. У випадку  прострочення Абонентом здійснення оплати згідно цього Договору  протягом 9  (дев'яти) місяців  Оператор має право припинити надання Послуг(у тому числі у автоматичному режимі).
4.2.11. Вимагати повернення обладнання у робочому (справному) стані, яке передається Абоненту у користування відповідно до Заяви на приєднання, у випадку розірвання Договору та/або порушення Абонентом умов Договору. Оператор має право вимагати грошову компенсацію від Абонента у разі пошкодження обладнання, його втрати або не повернення у строк, вказаний у Заяві на приєднання, у розмірі вартості Обладнання, вказаної у Заяві на приєднання.
4.2.12. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента до Особового кабінету з технічних причин, у тому числі з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента.
4.2.13. Самостійно встановлювати умови акцій, що проводитимуться Оператором, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою надання Послуг.
4.2.14. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.
5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ У МЕРЕЖІ ОПЕРАТОРА
5.1. У Мережі Оператора Абонентам можуть надаватися Додаткові послуги як самим Оператором, так і його партнерами (Контент-провайдерами).
5.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.
5.3. У разі, якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі, відбулося Абонентом випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, передбаченого цією Додатковою послугою, відмовитися від такої послуги та/або звернутися до Оператора із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленою Додатковою послугою.
5.4. За якість Додаткових послуг, які надаються Контент-провайдерами, Оператор відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент-провайдерами, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Оператором Контент-провайдера. Для цього Оператор повинен надати Абоненту можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Контент-провайдера, а також про засоби зв’язку з ним.
5.5. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цим Договором для Послуг Оператора, якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.
5.6. Інформація про Додаткові послуги Оператора міститься на Інтернет-сайті Оператора. Інформація про Додаткові послуги Контент-провайдерів містяться на інтернет-ресурсах Контент-провайдерів.
6. ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Тарифи встановлюються Оператором самостійно на всі види Послуг, окрім тих, які надаються Контент-провайдерами та тих, що згідно із чинним законодавством України підлягають державному регулюванню.
6.2. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати за Розрахунковий період, яка здійснюється не менш ніж за 1 днів до початку відповідного Розрахункового періоду,  в національній валюті України згідно Тарифів Оператора затверджених згідно із законодавством.  
6.3. У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом Розрахункового періоду вони переносяться на наступний Розрахунковий період.
6.4. Оператор безоплатно виставляє Абоненту рахунок для здійснення одноразових платежів, передбачених домовленістю Сторін, згідно встановлених відповідно до законодавства Тарифів.
6.5. Вартість зміни Тарифу оплачується в розмірі встановленому Оператором згідно Тарифів, які розміщені на Сайті Оператора.  
6.6. Суми попередньої оплати, що надійшли від Абонента, витрачаються  на покриття щомісячних витрат згідно обраного Абонентом Тарифного плану.
6.7. Сторони дійшли згоди, що Абонент здійснює оплату Послуг згідно Тарифу,  обраного з переліку, який встановлений Оператором та розміщений на Сайті Оператора.  
6.8. Оплата здійснюється перерахуванням коштів на поточний рахунок Оператора на підставі реквізитів цього Договору та/або з використанням Абонентом форми рахунку, що міститься на Сайті Оператора чи будь-яким іншим доступним способом відповідно до законодавства та при наявності у Оператора такої можливості. Всі платежі в рамках цього Договору здійснюються Абонентом з обов’язковим посиланням на номер Заяви про приєднання і зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові Абонента та номеру особового рахунку Абонента наданого Оператором, що необхідно для повної ідентифікації Абонента.
6.9. Зменшення Абонентом оплати не здійснюється для випадків, що передбачені п. 4.2.5, а також для випадків короткочасних перерв тривалістю менше доби. Тимчасове припинення надання Послуг не звільняє Абонента від обов’язку їх оплати  відповідно до Договору та діючих  на момент оплати Тарифів та Умов. 
6.10. У випадку прострочення Абонентом здійснення оплат згідно цього Договору Оператор має право призупинити надання послуг Абоненту до повної сплати виставлених рахунків, письмово  (факсом, електронною поштою, SMS, інформування в особистому кабінеті) сповістивши Абонента за 5 (п’ять) днів до запланованого призупинення надання послуг.
6.11. Після погашення Абонентом заборгованості з оплати Послуг, надання яких було скорочено, Оператор протягом двох робочих днів після погашення заборгованості відновлює надання Послуг,  висунувши, за наявності технічної необхідності, вимогу, що стосується повторного підключення.
6.12. Невикористання Послуг Абонентом не може бути підставою для їх несплати.
6.13. Облік обсягу спожитих послуг (трафіка) здійснюється за допомогою засобів Оператора. Укладаючи цей Договір, Абонент визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані Оператора щодо обсягу спожитих послуг. Сторони домовились, що застосування Абонентом власних засобів обліку обсягів отриманих Послуг не відбуватиметься. 
6.14. Протягом строку позовної давності після припинення дії Договору, або відмови від передплаченої Послуги за Договором, Оператор, за письмовою вимогою Абонента, повинен повернути невикористані кошти попередньо сплачені Абонентом. У випадку наявності заборгованості Абонента перед Оператором поверненню підлягає залишок вказаних коштів після погашення заборгованості та інших грошових зобов’язань, що можуть бути передбачені домовленостями Сторін. Оператор повинен повернути вказані кошти у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Абонента.
6.15. За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Абонента, плата за надання Послуг нараховується в повному обсязі.
6.16. Порядок повернення Абоненту коштів у разі ненадання Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Абонент не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством регулюються цим Договором та Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295 (або іншим нормативним актом, прийнятим після укладення цього Договору на заміну згаданих Правил).
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору та/або Правил сторони несуть відповідальність, передбачену  Договором, Правилами та чинним законодавством України.
7.2. Абонент несе особисту відповідальність за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, що не належать Оператору, не компенсуються Оператором та не зараховуються на Особовий рахунок Абонента.
7.3. Сторони ні в якому разі не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду будь-якої Сторони Договору.
7.4. Відповідальність за правильне підключення Кінцевого обладнання та налагоджування необхідного програмного забезпечення зі сторони Абонента при самостійному підключенні несе Абонент.
7.5. Оператор відповідає за збитки, яких зазнає Абонент у результаті неналежного виконання Оператором обов’язків за Договором, якщо документально доведені прямі винні дії або бездіяльність самого Оператора. Відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання Оператором умов Договору вирішується в судовому порядку.
7.6. Оператор не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі: 
- використання Абонентом Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Оператора, або порушення вимог інструкцій виробника з використання Кінцевого обладнання;
- несанкціонованого втручання у роботу мереж, пошкодження абонентської проводки, лінії або Кінцевого обладнання, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд;
- настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), передбачених п.2 ст.14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні»;
- вини Абонента, встановленої Договором та законодавством.   
7.7. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з його вини, витрати Абонента, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Оператора.
7.8. У разі несвоєчасної оплати за надані Оператором Послуги Абонент сплачує пеню, яка обчислюється виходячи з вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня. Сплата Абонентом пені, правомірне скорочення переліку Послуг чи припинення  їх надання не звільняє Абонента від обов'язку оплатити надані йому Послуги.
7.9. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
7.10. У 5-денний строк з моменту припинення дії цього Договору Абонент зобов'язаний повернути Оператору у  робочому (справному) стані обладнання, яке передається йому у користування відповідно до Заяви на приєднання. У разі пошкодження обладнання, його втрати або не повернення у строк, вказаний у Заяві на приєднання, Абонент зобов’язаний відшкодувати Оператору повну вартість втраченого, пошкодженого або простроченого до повернення майна протягом 7(семи) днів після отримання вимоги від Оператора.
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Уся інформація, яка надається та отримується сторонами в ході укладення та виконання даного Договору (логін, пароль, персональні дані Абонента, тарифний план, кількість наданих послуг, статистика відвідування Особистого кабінету, скачані дані, тощо), є конфіденційною. Доступ до цієї інформації третіх осіб може відбуватися лише відповідно до чинного законодавства України.
8.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення, Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати в інший спосіб конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.
8.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА  ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ
9.1. Цей Договір є договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом його розміщення на Сайті Оператора.
9.2. Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Абонентом) цього Договору та діє протягом 365 календарних днів.
9.3. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.
9.4. Оператор може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на Сайті Оператора за 7 (сім) календарних днів до введення в дію таких змін.
9.5. Якщо Абонент не згоден з внесеними Оператором змінами в цей Договір, Абонент повинен припинити отримання Послуг, письмово попередивши про це Оператора. Якщо Абонент по закінченню 7 (семи) денного строку з моменту оприлюднення на Сайті Оператора інформації про внесення змін до цього Договору продовжує користуватись Послугами, це означає, що Абонент згоден із внесеними змінами в цей Договір.
9.6. Абонент може в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Оператором, письмово повідомивши Оператора не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання цього Договору.
9.7. Оператор може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши Абонента за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання цього Договору за адресою, зазначеною Абонентом при укладенні цього Договору.
9.8. Оператор може в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі не сплати Послуг Абонентом протягом 9(дев'яти) місяців. 
9.9. У випадку розірвання цього Договору Абоненту повертається у порядку, передбаченому цим Договором та Правилами, залишок невикористаних коштів, крім випадків зазначених у цьому Договорі.
9.10. У разі порушення Абонентом умов цього Договору та/або законодавства України, Оператор може без попередження в односторонньому порядку розірвати цей Договір. 
9.11. Цей Договір достроково припиняє дію у разі анулювання, недійсності, закінчення терміну дії ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій(у разі її наявності у Оператора), про що Оператор не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору повідомляє Абонента шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною заявою за телефоном або з письмовою заявою, оформленою відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі їх не вирішення, розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
10.3. При підключенні Послуг або відновленні їх надання персонал Оператора не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.
10.4. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Оператора, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Інтернет сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.
10.5. У разі зміни персональних даних Абонента він зобов’язаний повідомити про це протягом 20 днів з моменту зміни таких даних за телефоном або письмово.
10.6. Сторони зобов’язуються при укладенні, виконанні та після припинення цього Договору дотримуватися вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних, в т.ч. щодо їх отримання, обробки, зберігання, якщо інше не врегульовано письмовою домовленістю Сторін.
10.7. Сторони усвідомлюють, що в рамках виконання зобов’язань за цим Договором вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних фізичних осіб (підписанти, відповідальні/контактні особи тощо). Укладанням цього Договору Абонент засвідчує свою згоду на збір та обробку його персональних даних (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону, ІР-адреса) з метою забезпечення реалізації відносин у сфері надання якісних телекомунікаційних послуг, та посвідчує, що повідомлення про включення даних про нього до бази персональних даних отримав, і ознайомлений із правами, які він має відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».
10.8. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть конфіденційну інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних за цим Договором Сторони негайно інформують одна одну у письмовому вигляді.
11. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАНЕТ ГРУП" 
включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій 
рішенням НКРЗІ  № 196 від 20.04.2016 року 
ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 40342130
р/р 26002210374889  в  АТ «ПроКредит Банк», м. Киев МФО 320984
Адреса місцезнаходження: 04112, Україна, м. Київ, вул. Ігоря Сікорського, 4Л
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
www.ultranetgroup.com.ua
Телефон: +380951540431
Телефони: +38063-419-3000, +38098-419-3000.